Statut

Statut

Podkarpackiej Federacji Sportu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpacka Federacja Sportu zwana dalej Federacją lub PFS posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Federacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Federacja może także działać poza granicami.

§ 4

Siedzibą Federacji jest Rzeszów.

§ 5

1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych

spraw może zatrudniać pracowników.

2. Członkowie władz statutowych pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6

1. PFS może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

2. Działalność PFS w zakresie pożytku publicznego jest nieodpłatna.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Federacji jest:

1. propagowanie i organizowanie kultury fizycznej,

2. prowadzenie działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego,

3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu

terytorialnego i poza nim,

4. rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu

sportowego,

5. współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, oświatowymi i szkołami

istniejącymi na terenie działania Federacji,

6. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,

7. popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair play,

8. upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia,

 

§ 8

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1.  organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży,

2.  opracowywanie planów szkoleniowych dla realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej   sportowo,

3.  reprezentowanie województwa podkarpackiego w ogólnopolskich organizacjach sportowych oraz ogólnopolskich imprezach sportowych,

4.  realizację zadań wynikających ze współpracy z organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, polskimi związkami sportowymi, interdyscyplinarnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,

5.  współpracę i wzajemną pomoc członków Federacji,

6.  koordynacją przygotowań reprezentacji województwa w poszczególnych dyscyplinach do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży,

7.  obsługę finansowo – księgową członków Federacji,

8.  organizację szkoleń i kursów dla kadr trenersko – instruktorskich oraz imprez sportowych mających na celu poprawianie stanu wiedzy i sprawności fizycznej,

9.  udział w konferencjach i zjazdach dotyczących sportu dzieci i młodzieży,

10.stosowanie innych środków działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne dla realizacji działań statutowych,

11.powoływanie społecznych komisji i zespołów problemowych niezbędnych podczas realizacji zdań zleconych przez organy władzy państwowej i samorządowej,

12.wykonywanie zadań zleconych w zakresie działalności sportowej prowadzonej przez Federację w ramach otrzymywanych na ten cel środków finansowych,

§ 9

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich cele i obowiązki

§ 10

Członkami Federacji mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Członkowie Federacji dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna – wojewódzki i okręgowy związek sportowy reprezentujący daną dziadzinę sportu, wskazany przez Polski Związek Sportowy,

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Federacji, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Federacji przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Federacji, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Federacji,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Federacji o skreśleniu z listy członków,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Federacji,

§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt b) i c).

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Federacji.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust.2.

§ 15

1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Federacji, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Federacji,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka,

c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

d) skreślenia z listy członków z powodu naruszania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt d) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Federacji w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Takie samo prawo przysługuje osobom, którym odmówiono prawa członkostwa.

 

Rozdział IV

Organy Federacji

§ 16

Władzami naczelnymi Federacji są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie wybrani do władz Federacji mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów:

a) w I terminie – przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (kworum),

b) w II terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,

4. Uchwały Zarządu Federacji, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) chyba, że statut stanowi inaczej.

6. Uchwały organów Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru władz statutowych Federacji, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.

7. Organ Federacji może w formie uchwały zdecydować o tajności głosowania także w innej sprawie.

8. W skład Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej może wchodzić nie więcej niż po jednym przedstawicielu reprezentującym w Federacji dany związek sportowy będący członkiem zwyczajnym Federacji.

§ 18

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Federacji w trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów, a w dalszej kolejności poprzez dokooptowanie uchwałą danego organu.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci, co najmniej 50 % członków władz danego organu przeprowadza się nowe wybory wszystkich członków.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający,

3. Kryteria ustalenia oraz liczbę delegatów poszczególnych członków Federacji na Walne Zebranie ustala Zarząd w drodze uchwały.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na dwa lata, w terminie

do 30 czerwca.

3. Wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalony przez siebie regulamin obrad.

5. W skład Prezydium Walnego Zebrania wchodzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania wysyłając zawiadomienia listami poleconymi na adresy wskazane przez członków Federacji.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2. uchwalanie regulaminów władz Federacji,

3. wybór i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków władz Federacji,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Federacji,

5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej połowy zwyczajnych członków Federacji,

b) Komisja Rewizyjna, jeżeli Zarząd nie wyznaczy terminu Walnego Zebrania   w ciągu 60dni od upływu terminu zwołania Zebrania lub złożenia wniosku przez, co najmniej połowę członków Federacji,

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt a).

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest naczelną władzą Federacji. Kieruje on całokształtem działalności Federacji, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd liczy od pięciu do dziewięciu członków w tym prezesa oraz do dwóch wiceprezesów i sekretarza.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Federacji w tym zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami są dwaj członkowie zarządu w tym Prezes lub osoba przez niego wskazana.

4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) ustalanie budżetu Federacji,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Federacji,

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

h) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

i) określanie struktury organizacyjnej Federacji,

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Federacji powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działania Federacji,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania  go przez Zarząd w terminie

Ustalonym statutem.

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Federacji,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Federacji wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

a) członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Federacji. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu oraz nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych kontroli wewnętrznych lub nadzoru.

§ 28

Posiedzenie Zarządu na żądanie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

1. Źródłami powstania majątku Federacji są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Federacji (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Federacji),

d) dotacje,

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Federacji. Wysokość i termin płatności w pierwszym roku działalności ustala Zarząd.

3. Federacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zakazane jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do członków Federacji, członków władz Federacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Federacji na rzecz członków władz Federacji, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Federacji na rzecz członków władz Federacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystania wynika bezpośrednio ze statutowego celu Federacji,

d) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie Federacji, członkowie władz Federacji, pracownicy oraz ich  osoby bliskie,

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Federacji, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r.  Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U.  Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami ).